کارگاه ها- مرکز مشاوره و روانشناسی مهر آیین بابل

شرایط و قوانین

متن شرایط و قوانین

مدت: 8 سااعت مبلغ: 1250000 :نام کارگاه

تربیت جنسی کودک

نام استاد: براهیمی
مهلت ثبت نام: 5 مرداد زمان برگزاری: جمعه 8 مرداد
: توضیحات
 

مدت: 13 الی 21 مبلغ: 1250000 :نام کارگاه

ارزیابی و حل تعارض زناشویی و زوج درمانی

نام استاد: دکتر براهیمی
مهلت ثبت نام: 5 مرداد زمان برگزاری: 7 مرداد
: توضیحات
 

مدت: 14 مبلغ: 1300000 :نام کارگاه

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

نام استاد: دکتر مصطفی تبریزی
مهلت ثبت نام: تا 15 بهمن زمان برگزاری: 21 بهمن
: توضیحات
 

مدت: 2 تا 8 عصر مبلغ: 1300000 :نام کارگاه

درمان نافرمانی مقابله ای (کودک متخاصم، کینه جو و خشمگین)

نام استاد: دکتر مصطفی تبریزی
مهلت ثبت نام: تا 10 دیماه با ظرفیت محدود زمان برگزاری: 15 دی ماه 94
: توضیحات
 

مدت: 2 تا 8 عصر مبلغ: 1300000 :نام کارگاه

در مان اختلال کمبود توجه بیش فعالی

نام استاد: دکتر مصطفی تبریزی
مهلت ثبت نام: تا 10 دیماه با ظرفیت محدود زمان برگزاری: 14 دی
: توضیحات
 

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

زوج درمانی سیستمی- ساختی رفتاری

نام استاد: دکتر براهیمی
مهلت ثبت نام: برگزار گردید زمان برگزاری: شهریور 94
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

رفتار درمانی دیالکتیکی (دی بی تی)

نام استاد: خانم دکتر قهاری دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: برگزار گردید زمان برگزاری: 29 مرداد
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 مبلغ: 1400000 :نام کارگاه

اجرا و تفسیر تست ام ام پی آی 2 آر اف

نام استاد: دکتر کامبیز کامکاری
مهلت ثبت نام: 31تیر (ظرفیت محدود) زمان برگزاری: 8مرداد
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 24ساعت مبلغ: 3600000 :نام کارگاه

کارگاه آموزشی تربیت درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری

نام استاد: خانم دکتر شهربانو قهاری دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: برگزار گردید زمان برگزاری: 1، 2، 15مرداد
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1400000 :نام کارگاه

اجرا و تفسیر تست وکسلر 4

نام استاد: دکتر کامبیز کامکاری
مهلت ثبت نام: برگزار گردید زمان برگزاری: 9مرداد
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

شیوه های فرزند پروری نوین (تلفیقی)

نام استاد: دکتر نوری
مهلت ثبت نام: برگزار گردید زمان برگزاری: شهریور 94
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 16 ساعت مبلغ: 2400000 :نام کارگاه

درمان اختلالات جنسی

نام استاد: دکتر نوری
مهلت ثبت نام: تا 15 مرداد (ظرفیت محدود) زمان برگزاری: شهریور 94
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 3 روزه مبلغ: 5000000 :نام کارگاه

کارگاه آموزش کامل کار با دستگاه نوروفیدبک

نام استاد: دکتر محمد علی نظری (دکترای نوروساینس از فرانسه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)
مهلت ثبت نام: 15 مرداد (ظرفیت محدود) زمان برگزاری: شهریور 94
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 16 ساعت مبلغ: 2400000 :نام کارگاه

مشاوره قبل از ازدواج

نام استاد: دکتر نوید نوری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: جمعه ها 4و 11 اردیبهشت
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: ۸ساعت مبلغ: ۱۴۰۰۰۰۰ :نام کارگاه

نسخه تکمیلی وکسلر چهار

نام استاد: دکتر کامبیز کامکاری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 25 اردیبهشت
: توضیحات
با اعطای گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1300000 :نام کارگاه

اجرا و تفسیر تست استنفورد بینه

نام استاد: دکتر کامبیز کامکاری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 22 اسفند
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

درمان افسردگی مزمن با شیوه CBASP

نام استاد: دکتر نوید نوری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 30بهمن
: توضیحات
با ارایه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: :نام کارگاه

تفسیر تست هوش وکسلر 4

نام استاد: دکتر کامکاری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 17 بهمن
: توضیحات
گواهی از دانشگاه تهران

مدت: ۸ ساعت مبلغ: 1000000 :نام کارگاه

دوره 10 گانه مهارتهای زندگی

نام استاد: دکتر شهربانو قهاری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 16 بهمن
: توضیحات
گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

CBT درمان اختلال اضطراب

نام استاد: خانم دکتر شهربانو قهاری دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 2بهمن
: توضیحات
با ارائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

بازی درمانی

نام استاد: خانم گودرزی دانشجوی دکترای روانشناسی
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 3 بهمن
: توضیحات
با ارائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

زوج درمانی تحلیلی

نام استاد: دکتر نوید نوری
مهلت ثبت نام: برگزار شده زمان برگزاری: 16 بهمن
: توضیحات
با رائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 16 ساعت مبلغ: 2500000 :نام کارگاه

درمان شناختی رفتاری کودک

نام استاد: خانم دکتر عاقبتی دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
: توضیحات
با رائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

مصاحبه و ارزیابی درمان شناختی رفتاری

نام استاد: خانم دکتر شهربانو قهاری دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
: توضیحات
با ارائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

آسیب شناسی اختلالات دوران کودکی

نام استاد: خانم دکتر عاقبتی دکترای بالینی انستیتو
مهلت ثبت نام: زمان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
: توضیحات
با رائه گواهی از دانشگاه تهران

مدت: 8 ساعت مبلغ: 1200000 :نام کارگاه

رواندرمانی پویشی بیماران شکننده

نام استاد: دکتر چنگیزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهلت ثبت نام: 20 بهمن زمان برگزاری: 1 اسفند
: توضیحات
با ارائه گواهی از دانشگاه تهران