خدمات- مرکز مشاوره و روانشناسی مهر آیین بابل

انواع خدمات سازمانی و اداری


 معاينات بدو استخدام پرسنل و آزمونهای استخدامی
________________________________________
 معاينات ادواري سلامت
________________________________________
 مشاوره فردي و گروهي
________________________________________
 خدمات آموزشی
________________________________________
 خدمات مددكاري


برگزاری دوره های کار ورزی
________________________________________
 برگزاری دوره ی آموزشی نوروفیدبک
________________________________________
 برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای روانی
________________________________________
 مهارت هاي جنسي سالم و تربیت جنسي كودكان و نوجوانان
________________________________________
 تربيت حرفه اي مشاور و روان شناس بالينيدوره هاي عمومي

 - مهارت هاي ده گانه زندگي( خود آگاهي، ارتباط مؤثر...)
________________________________________
 مهارت هاي ارتباطي زناشويي
________________________________________
 ارتباط با فرزند و ديگران، كنترل استرس
________________________________________
 تحليل ارتباط متقابل ( TA)