خدمات- مرکز مشاوره و روانشناسی مهر آیین بابل

مشاوره كودك و نوجوان

اختلالات یادگیری، بیش فعالی و عدم ترکز
________________________________________
 مشکلات رفتاری ، لجبازی و پرخاشگری
________________________________________
 مشکلات اضطرابی و افسردگی
________________________________________
 مشکلات تحصیلی و برنامه ریزی درسی
________________________________________
 بحران هاي بلوغ و نوجواني