خدمات- مرکز مشاوره و روانشناسی مهر آیین بابل

روان درماني فردی و روانپزشكي

اضطراب، افسردگي، وسواس، ترس مرضي
________________________________________
 مشكلات ارتباطي و رفتاري
________________________________________
 مشكلات جسمي با منشاء روحي و رواني