خدمات- مرکز مشاوره و روانشناسی مهر آیین بابل

تقویت مهارت های ذهنی کودک

مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند.

خلاقیت، هوش، حافظه و...